DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

… a dokładniej: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I EDUKACYJNO-POPULARYZATORSKA

Archiwum prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie archiwistyki, historii i edycji źródeł. Jest organizatorem konferencji, sympozjów i warsztatów archiwalnych. Pracownicy Archiwum uczestniczą również w wydarzeniach naukowych w kraju i zagranicą, przedstawiając wyniki swoich badań. W Archiwum systematycznie odbywają się zebrania naukowe o tematyce historyczno-archiwalnej, które służą do wymiany poglądów ze środowiskiem akademickim. Od lat organizowane są także praktyki studenckie przygotowujące nowych adeptów zawodu archiwisty. Ponadto Archiwum podejmuje przedsięwzięcia edukacyjno-popularyzatorskie mające na celu zapoznanie z własnym zasobem, uwrażliwieniem na znaczenie świadectw przeszłości oraz ukazaniem ich roli dla historii kraju i regionu. Od wielu lat bierze udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, takich jak Noc Kultury czy Lubelski Festiwal Nauki. Organizuje dni otwarte i przygotowuje wystawy dotyczące ważnych rocznic. Nawiązuje współpracę z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi oraz prowadzi lekcje o tematyce historyczno-archiwalnej. Wydaje biuletyn „APLA” i prowadzi fotoblog Galeria Jezuicka 13, na którym prezentuje ciekawe i zaskakujące archiwalia.