GROMADZENIE: Niepaństwowy zasób archiwalny

Archiwa mają prawo do pozyskiwania zbiorów od osób prywatnych, które znalazły się w posiadaniu archiwaliów z racji ich odziedziczenia, zainteresowań zawodowych, czy też kolekcjo- nerskich. Właściciele tych materiałów, chcąc uchronić je przed zniszczeniem, przekazują je do Archiwum. Nabyte w ten sposób archiwalia są opracowywane, zabezpieczane oraz udostępniane identycznie jak zbiory państwowe. Pozyskiwanie spuścizn aktowych pozwala na zgromadzenie w Archiwach Państwowych informacji dotyczących życia codziennego poszczególnych osób i rodzin. Warto zaznaczyć, że każdy dokument może mieć w przyszłości wartość historyczną.