PRZECHOWALNICTWO

PRZECHOWALNICTWO DOKUMENTACJI OSOBOWO-PŁACOWEJ

Dokumentacja osobowo-płacowa, na którą składają się akta osobowe pracowników i listy płac, podlega obowiązkowi przechowywania przez 50 lat, ze względu na jej przydatność do załatwiania spraw emerytalno-rentowych pracowników. Jest to tzw. dokumentacja niearchiwalna, bez obowiązku wieczystego jej przechowywania. W przypadku likwidacji zakładu pracy taka dokumentacja, ze względu na swoje praktyczne zastosowanie, powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i przekazana na przechowanie uprawnionym do tego podmiotom. Od 2003 r. do tych podmiotów dołączyły także Archiwa Państwowe, które aktywnie włączyły się do realizowania nowo powierzonej im funkcji. W ramach przechowalnictwa w zasobie lubelskiego Archiwum przechowywana jest dokumentacja osobowo-płacowa m.in. takich zakładów pracy jak:

  • Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. (dawna Fabryka Samochodów Ciężarowych)
  • Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych S.A.