UDOSTĘPNIANIE pośrednie

Archiwum Państwowe od początku swojego istnienia pełni funkcję urzędu wiary publicznej. Wydaje zaświadczenia, uwierzytelnione kopie i odpisy wystawione na podstawie przechowywanych materiałów archiwalnych do celów własnościowych, repatriacyjnych, sprostowania imienia lub nazwiska, poświadczenia obywatelstwa polskiego, otrzymania Karty Polaka, spraw emerytalno-rentowych i innych. Realizuje także kwerendy  genealogiczne w ramach odpłatnych usług archiwalnych.